تک نشانه ها

take neshaneh logo
3Neshaneh Takneshan
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
021-77449301 . www.mahdifazlali.com

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

3 نشانه