کد تبلیغ نوع تبلیغ مدت زمان نمایش مشاهده محل نمایش آگهی
مبلغ ماهیانه به صورت تفکیکی(ریال)
صفحه اصلی
منوها
زیرمنوها
تک مطلب
ایجاد تبلیغ(پیکسل) مبلغ با احتساب تخفیف(ریال)در یک بسته تبلیغاتی شامل 10درصد تخفیف می شود.
A-1 بنر تصویری 1ماه مشاهده آگهی
90*728
60*468
15/000/000
A-2 بنر تصویری 1ماه مشاهده آگهی
90*728
60*468
10/000/000
سایز B
120*240
B-1
B-2
B-3
B-4
بنر تصویری 1ماه مشاهده آگهی
2/500/000ریال 1/000/000ریال 1/000/000ریال 1/500/000ریال
240 * 120 5/400/000
سایز B
240*240
B-1
B-2
بنر تصویری 1ماه مشاهده آگهی
5/000/000ریال 2/000/000ریال 2/000/0000ریال 3/000/000ریال
240 * 240 11/800/000
سایزC
240*120
C-1
الی
...-C
بنر تصویری یا متنی 1ماه مشاهده آگهی
2/000/000ریال 500/000ریال 500/000ریال 1/000/000ریال
240 * 120 3/600/000
سایزC
240*240
C-1
الی
...-C
بنر تصویری یا متنی 1ماه مشاهده آگهی
4/000/000ریال 1/000/000ریال 1/000/000ریال 2/000/000ریال
240 * 240 7/200/000
D
D-1
الی
...-D
رپورتاژ آگهی 1ماه مشاهده آگهی
2/500/000ریال 1/000/000ریال 1/000/000ریال 1/500/000ریال
یک تصویر شخصی به همراه تیتر رپورتاژ حداکثر 60 کارکتر فارسی با درج مطلب 5/400/000
3Neshaneh Ads