ترجمه اهنگ بسیار زیبای شاید فردایی نباشد از فیلم

کد خبر 11168 - 1392 11 | تاریخ: 1386 روز پیش-1392/11/16 | ساعت: 10:59

ترجمه اهنگ بسیار زیبای شاید فردایی نباشد از فیلم "کال هو نا هو"

khnh8_8x6

هر کری بدل رهیی هه روپه زیندگی....... هر لحظه و ساعت زندگی در حال تغییره

چا اوهه کبی کبی هه دوپه زیندگی...... زنگدی گاهی سایه است گاهی آفتابی

هر پل یاها جی پر جیو....... پس هر لحظه از اون رو تا میتونی زندگی کن

جوهه سما کل هونا هو....... چون این لحظا هایی که هست شاید فردا نباشد

چاهه جو تومه پوره دیل سه......کسی که تو را از صمیمدل دوست داشته باشه

میل تا اِوو مشگیل سه.......به سختی پیدا میشه

اِساچ کویی گهی هه.......اگر واقعا همچین کسی هست

بس ووهی سبسه هسین هه.......فقط اونه که از همه بهتره

اوس هات کو توم تاملو .......پس تو آن دست را بگیر

وو مهربان کل هونا هو...... پون آن مهربان شاید فردا نباشه

هر پل یاها جی پر.....

هو پلکو پی که لیه سایه.......برای استفاده(لذت) از سایه پلک های تو

پاآس کویی جوایه.......کسی که نزدیک تو آمد

لاک سمبالو پاگل دیل تو ....... اگر هزار بار هم جلوی قلب دیوانه ات را بگیری

دیل ترکه هه جایه........ قلب تو باز هم به طپش خواهد افتاد

پرسو چلو ایس پل هه جو.......فکرش را بکن که این لحظه ایی که هست

وو داستان کل هونا هو........ داستانش شاید فردا نباشه


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 2 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر