مدیریت با هوش معنوی

کد خبر 14064 - 1392 12 | تاریخ: 1356 روز پیش-1392/12/16 | ساعت: 17:03

هوش معنوي و مديريت
مدير معنوي به جاي مطرح كردن خود ، فروتني نشان مي دهد . مدير معنوي بر ارزش هاي اخلاقي مثل صداقت ، درستي ، آزادي و عدالت تاكيد دارد . او هويت اخلاقي كاركنان خود را بهبود داده و تعهد عميقي در آنان ايجاد مي كند و بين آنها روابط سازنده را حاكم مي سازد. اجازه نمي دهد مقام و موقعيت ، ذهن او را درگير سازد زيرا ذهن همواره با اين تهديد روبرو است كه توسط موقعيت ها و حاشيه هاي به ظاهر مهم به گروگان گرفته شود.

تاثير فوق العاده هوش معنوي بر متغيرهاي مهم مديريت همچون رهبري ، انگيزش ، خود كنترلي ، قابليت تغيير ، ارتباطات ، عملكرد و . . . و نيز ارتباطش با ديگر انواع هوش سبب مي شود معنويت و هوش معنوي به يك موضوع مهم در حوزه مديريت و سازمان تبديل شود . مديراني كه ديدگاه معنوي دارند ، نسبت به مديران تغيير ، پذيراتر و به دنبال هدف و معنا براي سازمان خود هستند. اهميت اتصال به يك كل بزرگتر را مي فهمند، ادراك و بياني فردي از معنويت خود دارند . اين افراد از ذهنيت وفور برخوردارند يعني باور دارند كه منابع كافي براي همه وجود دارد و نياز به رقابت نيست . در نتيجه افراد راحت تر به يكديگر اعتماد مي كنند ، اطلاعات و كارشان را به مشاركت مي گذارند و با همكاران و اعضاي گروهشان هماهنگ مي شوند تا به اهداف نهايي خود برسند . افراد در سلسله مراتب سازمان هايي كه گرايش معنوي دارند ، براي توانمند سازي يكديگر تلاش مي كنند . در موقعيت هاي تعارض از راهبردهاي همكاري برد _ برد استفاده مي كنند .

مدير معنوي در برخورد با موقعيت ها به جاي مداخله در امور ، به ايجاد بصيرت مي پردازد ؛ به جاي كنترل اعتماد مي كند و به جاي مطرح كردن خود ، فروتني نشان مي دهد . مدير معنوي بر ارزش هاي اخلاقي مثل صداقت ، درستي ، آزادي و عدالت تاكيد دارد . او هويت اخلاقي كاركنان خود را بهبود داده و تعهد عميقي در آنان ايجاد مي كند و بين آنها روابط سازنده را حاكم مي سازد . مدير معنوي بر توسعه فردي ،تصميم گيري مشترك و كمك به خود شكوفايي تاكيد دارد . اگر ارزش هاي اصلي اش مورد تهديد قرار گيرد ، به جاي تطبيق با عقايد و افكار ديگران آنها را به چالش مي كشد تا به نتيجه والا برسد . مدير معنوي اجازه نمي دهد مقام و موقعيت ، ذهن او را درگير سازد زيرا ذهن همواره با اين تهديد روبرو است كه توسط موقعيت ها و حاشيه هاي به ظاهر مهم به گروگان گرفته شود . مدير معنوي به جاي هدايت شدن توسط موقعيت ، خودش موقعيت را خلق و هدايت مي كند .

امروزه روان شناسان بر اين باورند كه موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هرچند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند . آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت ، صداقت و اعتماد حس تكامل شخصي ، تعهد سازماني ، رضايت شغلي ، مشاركت شغلي ، اخلاق و وجدان كاري ، انگيزش ، عملكرد و بهره وري بالا شود . يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان ، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند .

فهرست منابع

1- حيدري ، گيتي ، « هوش معنوي چيست ؟ » ، مجله موفقيت ، شماره 239 ، نيمه اول مرداد91.

2- عبداله زاده ، حسن ، باقر پور ، معصومه ، بوژمهراني ، سمانه ، لطفي ، محدثه " هوش معنوي " ( مفاهيم ، سنجش و کاربردهای آن) ، انتشارات روان سنجی ، 1388 .

3- غباری بناب،باقر ، سلیمی ، محمد ، سلیانی ، لیلا ، نوری‌مقدم ، ثنا ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی .

4- عشقي ، داريوش ، "هوش احساسي و هوش معنوي " ، سايت تبيان ، گروه دين و انديشه .
 


منبع : خبراقتصادی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 9 چند است؟

ADVERTISING