مدیریت با هوش معنوی

کد خبر 14064 - 1392 12 | تاریخ: 958 روز پیش-1392/12/16 | ساعت: 17:03

هوش معنوي و مديريت
مدير معنوي به جاي مطرح كردن خود ، فروتني نشان مي دهد . مدير معنوي بر ارزش هاي اخلاقي مثل صداقت ، درستي ، آزادي و عدالت تاكيد دارد . او هويت اخلاقي كاركنان خود را بهبود داده و تعهد عميقي در آنان ايجاد مي كند و بين آنها روابط سازنده را حاكم مي سازد. اجازه نمي دهد مقام و موقعيت ، ذهن او را درگير سازد زيرا ذهن همواره با اين تهديد روبرو است كه توسط موقعيت ها و حاشيه هاي به ظاهر مهم به گروگان گرفته شود.

تاثير فوق العاده هوش معنوي بر متغيرهاي مهم مديريت همچون رهبري ، انگيزش ، خود كنترلي ، قابليت تغيير ، ارتباطات ، عملكرد و . . . و نيز ارتباطش با ديگر انواع هوش سبب مي شود معنويت و هوش معنوي به يك موضوع مهم در حوزه مديريت و سازمان تبديل شود . مديراني كه ديدگاه معنوي دارند ، نسبت به مديران تغيير ، پذيراتر و به دنبال هدف و معنا براي سازمان خود هستند. اهميت اتصال به يك كل بزرگتر را مي فهمند، ادراك و بياني فردي از معنويت خود دارند . اين افراد از ذهنيت وفور برخوردارند يعني باور دارند كه منابع كافي براي همه وجود دارد و نياز به رقابت نيست . در نتيجه افراد راحت تر به يكديگر اعتماد مي كنند ، اطلاعات و كارشان را به مشاركت مي گذارند و با همكاران و اعضاي گروهشان هماهنگ مي شوند تا به اهداف نهايي خود برسند . افراد در سلسله مراتب سازمان هايي كه گرايش معنوي دارند ، براي توانمند سازي يكديگر تلاش مي كنند . در موقعيت هاي تعارض از راهبردهاي همكاري برد _ برد استفاده مي كنند .

مدير معنوي در برخورد با موقعيت ها به جاي مداخله در امور ، به ايجاد بصيرت مي پردازد ؛ به جاي كنترل اعتماد مي كند و به جاي مطرح كردن خود ، فروتني نشان مي دهد . مدير معنوي بر ارزش هاي اخلاقي مثل صداقت ، درستي ، آزادي و عدالت تاكيد دارد . او هويت اخلاقي كاركنان خود را بهبود داده و تعهد عميقي در آنان ايجاد مي كند و بين آنها روابط سازنده را حاكم مي سازد . مدير معنوي بر توسعه فردي ،تصميم گيري مشترك و كمك به خود شكوفايي تاكيد دارد . اگر ارزش هاي اصلي اش مورد تهديد قرار گيرد ، به جاي تطبيق با عقايد و افكار ديگران آنها را به چالش مي كشد تا به نتيجه والا برسد . مدير معنوي اجازه نمي دهد مقام و موقعيت ، ذهن او را درگير سازد زيرا ذهن همواره با اين تهديد روبرو است كه توسط موقعيت ها و حاشيه هاي به ظاهر مهم به گروگان گرفته شود . مدير معنوي به جاي هدايت شدن توسط موقعيت ، خودش موقعيت را خلق و هدايت مي كند .

امروزه روان شناسان بر اين باورند كه موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هرچند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند . آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت ، صداقت و اعتماد حس تكامل شخصي ، تعهد سازماني ، رضايت شغلي ، مشاركت شغلي ، اخلاق و وجدان كاري ، انگيزش ، عملكرد و بهره وري بالا شود . يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان ، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند .

فهرست منابع

1- حيدري ، گيتي ، « هوش معنوي چيست ؟ » ، مجله موفقيت ، شماره 239 ، نيمه اول مرداد91.

2- عبداله زاده ، حسن ، باقر پور ، معصومه ، بوژمهراني ، سمانه ، لطفي ، محدثه " هوش معنوي " ( مفاهيم ، سنجش و کاربردهای آن) ، انتشارات روان سنجی ، 1388 .

3- غباری بناب،باقر ، سلیمی ، محمد ، سلیانی ، لیلا ، نوری‌مقدم ، ثنا ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی .

4- عشقي ، داريوش ، "هوش احساسي و هوش معنوي " ، سايت تبيان ، گروه دين و انديشه .
 


منبع : خبراقتصادی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 10 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING