چرا همدلی باغریبه برای مغز سخت است

کد خبر 14961 - 1392 12 | تاریخ: 1348 روز پیش-1392/12/23 | ساعت: 18:01

محققان دانشگاه ویرجینیا درمطالعه اخیر خود نشان داده­اند مغز ما بین اتفاقات رخ داده برای کسی که از نظرهیجانی به ما نزدیک است و اتفاقات رخ داده برای خودمان تفاوتی قائل نمی­شود. همچنین ما قادر نیستیم با افراد غریبه همدلی نزدیکی داشته باشیم

بنابر یافته­ های اخیر،مغزهای انسان­ها با یکدیگر ارتباط برقرارمی­کنند. مبانی عصب­شناختی این ارتباط عمیق­تر ازهمدلی-توانایی حس کردن احساس دیگران- است. محققان دانشگاه ویرجینیا درمطالعه اخیر خود نشان داده­اند مغز ما بین اتفاقات رخ داده برای کسی که از نظرهیجانی به ما نزدیک است و اتفاقات رخ داده برای خودمان تفاوتی قائل نمی­شود. همچنین ما قادر نیستیم با افراد غریبه همدلی نزدیکی داشته باشیم.

در این مطالعه، زمانی کهفرد با شوک الکتریکی تهدید می­شدیا زمانی که دوست او یا فردی غریبه با شوکالکتریکی تهدید می­شدند، مغزشان اسکنfMRIمی­شد. نتایج نشانگر اینبود که نواحی مغزی درگیر در پاسخبه تهدید -بخش جلویی اینسولا، پوتامن و شکنج حاشیه­ای- تحتتهدید خود فعال می­شوند.زمانی که محققان فرد شاهد این بود که فرد غریبه را با شوکالکتریکی تهدید می­کنند این نواحی مغزی فعال نشدند. اما با مشاهده تهدید الکتریکیدوست خود، فعالیت نواحی مغزی مشابهزمانی بود که خود فردتهدید شده بود.

بدین ترتیب، یافته­هانشان می­دهد مغز به میزان قابل توجهی قابلیت وتوانایی این را دارد که خود را شبیهدیگران درآورد؛ نزدیکان ما بخشی از ما هستند واین جمله نه شعر است و نه اصطلاح،بلکه واقعیت دارد. به راستی زمانی که دوست ما تحت تهدید استو نه فرد غریبه؛ ماتهدید می­شویم.

ذهن­های ما تا اندازه­ایبا تعاملاتشان با سایر ذهن­ها تعریفمی­شود. به عبارت دیگر ذهن ما با ذهن دیگران "sync" است و هر چه ذهن ما بیشتر این گونه باشد (از نظرروانی-هیجانی بیشتر با دیگران مرتبط باشیم)،مغز ما تمایزات ما-دیگران را کمترتصدیق می­کند.

از زاویه تکاملی نیز می­تواناشاره داشت، ما به گونه­ای نمویافته­ایم که از لحاظ شناختی با گروه نسبتاً کوچکحدود150 نفر یا کمتر (Dunber's Number)در ارتباط هستیم. فراتر، مغزهای ما از لحاظ قومیتی ونژادی با یکدیگر "Sync" هستند.با توجه به این ویژگی، اگر ما بتوانیم سطح منابعشناختی بیشتری را وقف کنیم شانس بقایخودمان و گروهی که به آن تعلق داریم افزایش می­یابد.

"تهدید ما تهدیدمنابع ماست. تهدید می­تواند چیزهاییرا از ما دور سازد. اما زمانی که دوستی برقرامی­کنیم، افرادی که به آن­ها اطمینانداریم و به آن­هایی اتکا می­کنیم که اصالتاً جزئی از ماهستند، بنابراین منابعمانگسترده می­شود. هدف تو هدف ماست. این بخشی از بقایماست."

http://www.forbes.com/sites/daviddisalvo/2013/08/22/study-to-the-human-brain-me-is-we/


منبع : پژوهشکده علوم شناختی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 9 چند است؟

ADVERTISING