تاثیرشعر وموسیقی برمغز یکسان است

کد خبر 14963 - 1392 12 | تاریخ: 1350 روز پیش-1392/12/23 | ساعت: 18:08

نتایج تحقیقات اخیر نشان می­دهد مغز در پاسخ به شعر مانند موسیقی عمل می­کند. در این مطالعه از تصویربرداری عملکردی (fMRI) که مناطق مغزی فعال شده به هنگام پردازش­های مختلف را مشخص می­سازد استفاده شد. بررسی­ها نشان داد در پاسخ به هر ماده نوشتاری مانند نثر و شعر "شبکه خواندن" در مغز فعال می­شود.

آن ها همچنین دریافتند نوشته­ هایی که بار هیجانی بیشتری دارند چندین ناحیه مغز که در واکنش به موسیقی فعال می­شوند را نیز فعال می­کند. این نواحی مغزی به طور برجست ه­ای در نیمکره راست مغز قرار دارند و قبل تر مشخص شده بود که در پاسخ هیجانی به موسیقی نیز نقش دارند.

زمانی که شرکت کنندگان متن شعر مورد علاقه خود را می خواندند، نواحی مغزی مرتبط با حافظه بیشتر از "نواحی مغزی مرتبط با خواندن" تحریک شدند؛ نشانگر این است که خواندن متن مورد علاقه نوعی از تجدید خاطره است.

در مقایسه ویژه بین شعر و نثر ،شواهد آشکار ساخت که شعر نواحی سینگولیت پشتی و لب گیج گاهی میانی که با درون نگری مرتبطند فعال می­شوند.


منبع : انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 6 چند است؟

ADVERTISING