اتحاد در حین آزادی...

کد خبر 16957 - 1393 01 | تاریخ: 1150 روز پیش-1393/01/13 | ساعت: 21:35

 

یکی از شاگردان ملانصرالدین پرسید: تمام استادان می گویند که گنج روح، چیزی است که باید در تنهائی کشف شود. پس برای چه ما با همیم ؟
ملانصرالدین پاسخ داد: با همید چون جنگل همیشه نیرومندتر از درختی تنهاست. جنگل رطوبت هوا را تامین می کند، در مقابل توفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند.
شاگرد گفت: اما چیزی که یک درخت را مقاوم می کند ریشه است. و ریشه ی یک درخت نمی تواند به ریشه درخت دیگری کمک کند .
ملانصرالدین در جواب گفت: جنگل همین است. هر درخت با درخت دیگر متفاوت است، هر درخت ریشه ای مستقل دارد.

راه آنانی که می خواهند به هدفی برسند همین است: اتحاد برای یک هدف و همزمان آزاد گذاشتن هر یک اعضای گروه تا به شیوه ی خود تکامل یابد .

X
یکی از شاگردان ملانصرالدین پرسید : تمام استادان می گویند که گنج روح ، چیزی است که باید در تنهائی کشف شود.پس برای چه ما با همیم ؟

ملانصرالدین پاسخ داد : با همید چون جنگل همیشه نیرومندتر از درختی تنهاست .جنگل رطوبت هوا را تامین می کند ، در مقابل توفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند.

شاگرد گفت : اما چیزی که یک درخت را مقاوم می کند ریشه است . و ریشه ی یک درخت نمی تواند به ریشه درخت دیگری کمک کند .

ملانصرالدین در جواب گفت : جنگل همین است .هر درخت با درخت دیگر متفاوت است ، هر درخت ریشه ای مستقل دارد . راه آنانی که می خواهند به خدا برسند همین است :اتحاد برای یک هدف و همزمان آزاد گذاشتن هر یک اعضای گروه تا به شیوه ی خود تکامل یابد .


منبع : پیچک

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر