نقش شبکه های اجتماعی فارسی در اشتراک دانش

کد خبر 354594 - 1394 10 | تاریخ: 597 روز پیش-1394/10/08 | ساعت: 15:11

شبکه های اجتماعی

پژوهشگران ایرانی به تازگی در راستای یک تحقیق ویژه به بررسی نقش شبكه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراك دانش دست زده و توانستند تا نتایج معنا داری را در این زمینه به دست بیاورند.

به تازگی پژوهشی توسط محققان ایرانی انجام شده است که هدف از آن تعیین نقش شبكه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراك دانش میان كاربران این شبكه ها بوده است. رویكرد این پژوهش به این ترتیب بود که محققان این مطالعه را به روش پیمایشی تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه 370 نفر از كاربران فعال 10 شبكه اجتماعی تخصصی وبی فارسی انجام دادند

پژوهشگران دریافتند که لازم است اطلاع رسانی لازم در مورد شبكه ها انجام شود و در عین حال، كیفیت خدمات شبكه های اجتماعی تخصصی وبی به حدی ارتقاء یابد كه تمایل افراد به اشتراك دانش در این شبكه ها را افزایش دهد..

یافته ها حاکی از آن بودند که هدف اصلی كاربران از عضویت در شبكه ها آشنایی با سایر فعالان و متخصصان حوزه های مورد نظر است. به طور كلی، عملكرد شبكه های داخلی در رفع نیاز اطلاعاتی كاربران، ترغیب آنان به مشاركت در اشتراك دانش، جلب اعتماد و اطمینان آنها، تاثیر در ارتقای سطح دانش تخصصی و نقش در افزایش تعاملات این كاربران، متوسط رو به پایین ارزیابی شد. كاربران بزرگ ترین مشكل موجود در شبكه های اجتماعی داخلی را اطلاع رسانی نامناسب و ناشناس بودن این شبكه ها اعلام كردند.

نتیجه گیری انجام شده به این ترتیب بود که بین میزان استفاده از شبكه های اجتماعی تخصصی فارسی و اشتراك دانش، رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. هم چنین پژوهشگران دریافتند که لازم است اطلاع رسانی لازم در مورد شبكه ها انجام شود و در عین حال، كیفیت خدمات شبكه های اجتماعی تخصصی وبی به حدی ارتقاء یابد كه تمایل افراد به اشتراك دانش در این شبكه ها را افزایش دهد.

هر چند استفاده از شبکه های اجتماعی غیر ایرانی در بین ارگنهای دولتی بیشتر مرسوم است به عنوان مثال در عکس ذیل فقط از یک شبک هایرانی استفاده شده است:

15937_orig

منبع: امیرمهدی عنبری، نجلا حریری، 1394. نقش شبكه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراك دانش، فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات، سال بیست و ششم، شماره 3 (پیاپی 103).


منبع : nastinfo.nlai.ir

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 1 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING

مطالب مرتبط علم و فناوری