20 عادت انسانهای موفق(1)

کد خبر 6160 - 1391 10 | تاریخ: 1718 روز پیش-1391/10/17 | ساعت: 13:45

 • فرصت هايی را می بينند و پيدا می کنند که ديگران آنها را نمی بينند.
 • از مشکلات درس می گيرند، در حالی که ديگران فقط مشکلات را می بينند.
 • روی راه حل ها تمرکز می کنند.
 • هوشيارانه و روشمندانه موفقيت شان را می سازند، در زمانی که ديگران آرزو می کنند موفقيت به سراغ شان آيد.

 • مثل بقيه ترس هايی دارند ولی اجازه نمی دهند ترس، آنها را کنترل و محدود کند.
 • سوالات درستی از خود می پرسند. سوال هايی که آنها را در مسير مثبت ذهنی و روحی قرار می دهد.
 • به ندرت از چيزی شکايت می کنند و انرژی شان را به خاطر آن از دست نمی دهند. هر چيزی که شکايت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسير منفی بافی و بی ثمر بودن است.

 • سرزنش نمی کند(واقعا فايده اش چيست؟) آنها مسووليت کارهايشان و نتايج کارهايشان را تماما به عهده می گيرند.
 • وقتی ناچارند از ظرفيتی بيش از حد ظرفيت شان استفاده کنند هميشه راهی را برای بالا بردن ظرفيت شان پيدا می کنند و بيشتر از ظرفيت شان ازخود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می کنند.
 • هميشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ريزی می کنند و فکر می کنند تا وقتی که کارشان را انجام می دهند استرس کمتری داشته باشند.

 • خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهميت و ارزش قسمتی از يک گروه بودن را می دانند.
 • بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب می کنند تا بهترين نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتيک وار سپری شود.
 • به وضوح و دقيقا می دانند که چه چيزی در زندگی می خواهند و چه نمی خواهند. آنها بهترين واقعيت را دقيقا برای خودشان مجسم و طراحی می کنند به جای اينکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

 • بيشتر از آنکه تقليد کنند، نوآوری می کنند.
 • در انجام کارهايشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسيدن بهترين زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.
 • آنها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای يادگيری روی خودشان کار می کنند. آنها از راه های مختلفی مثل تحصيلات آموزشگاهی، ديدن و شنيدن، پرسيدن، خواندن و تجربه کردن ياد می گيرند.
 • هميشه نيمه پر ليوان را می بينند و توانايی پيدا کردن راه درست را دارند.

 • دقيقا می دانند که چه کاری بايد انجام دهند و زندگی شان را با از شاخه ای به شاخه ای ديگر پريدن از دست نمی دهند.
 • ريسک های حساب شده ای انجام می دهند؛ ريسک های مالی، احساسی و شغلی.
 • با مشکلات و چالش هايی که برايشان پيش می آيد سريع و تاثيرگذار روبه رو می شوند و هيچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زير برف نمی کنند با چالش ها روبه رو می شوند و از آنها برای پيشرفت خودشان بهره می برند.


منبع : گروه 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 9 + 9 چند است؟

ADVERTISING