۴۵جمله مدیریتی از ۴۵ کتاب مدیریت (1)

کد خبر 7696 - 1392 04 | تاریخ: 1580 روز پیش-1392/04/31 | ساعت: 09:58

1-اجرا بزرگترین مسالهء مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگترین مانع موفقيت و بيشتر ناکامی هایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته می شود.

-2 شرکتهایی که برای کارهای درست وقف شده اند و برای مسووليتهای اجتماعی خود تعهدنامه ای دارند که براساس آن کار کنند سودآورتر از آنهایی هستند که این کارها را نمی کنند.

-3 به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک ، به تفکر و ایده های استراتژیک روی آورید.

-4 در بازاریابی نوین (بازاردانی) به جای داشتن سبد محصولات باید به داشتن سبد مشتریان توجه داشت.

-5 رمز برد و پيروزی روشن است:  بکوشيم تا در یک زمينه دوبار بازنده نشویم.

-6 انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چيز یاد می گيرد.

-7 هنر بازاریابی امروز، فروش یخچال به اسکيمو نيست بلکه اسکيمو را به عنوان یک مشتری خشنود همواره در کنار داشتن است.

-8 مشتریان زبان گویایی دارند اگر بی واسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشيم می توان از ایشان چيزهای زیادی یاد گرفت.

-9 حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای کار کمی بالا بزند.

-10 به جای شغل در پی مشتری باشيد. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد از بيکاری نجات یافته است.

 

-11 دنيا را دوگونه می توان تغيير داد، قلم (کاربست اندیشه) و با شمشير (کاربست زور).

-12 می توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت, اما بدون عشق به مردم نمی توان آنها را مدیریت کرد.

-13 مدیریت یعنی هنر جلب پيروی داوطلبانهء دیگران.

-14 موفقيت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست می شود.

-15 برای پيروزی ابليس، کافی است آدمهای خوب دست روی دست بگذارند.

-16 هزینهء به دست آوردن یک مشتری تازه،حداقل پنج برابر هزینهء خشنود نگهداشتن مشتریان کنونی است.

-17 هر کس می تواند سررشتهء کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسير دلخواه ببرد.

-18 مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است .چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهيد نمی توانيد درون او را بشناسيد.

-19 توان یادگيری و به کار بستن با شتاب آموخته ها، بزرگترین امتياز رقابتی را در اختيار سازمان می گذارد.

20- اولين روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آنهایی که در اطرافش گرد آمده اند بنگریم.

 

 

               


منبع : گرداوری از گروه کسب و کار 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 1 چند است؟

ADVERTISING