۴۵جمله مدیریتی از ۴۵ کتاب مدیریت (1)

کد خبر 7696 - 1392 04 | تاریخ: 1192 روز پیش-1392/04/31 | ساعت: 09:58

1-اجرا بزرگترین مسالهء مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگترین مانع موفقيت و بيشتر ناکامی هایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته می شود.

-2 شرکتهایی که برای کارهای درست وقف شده اند و برای مسووليتهای اجتماعی خود تعهدنامه ای دارند که براساس آن کار کنند سودآورتر از آنهایی هستند که این کارها را نمی کنند.

-3 به جای پرداختن به برنامهء استراتژیک ، به تفکر و ایده های استراتژیک روی آورید.

-4 در بازاریابی نوین (بازاردانی) به جای داشتن سبد محصولات باید به داشتن سبد مشتریان توجه داشت.

-5 رمز برد و پيروزی روشن است:  بکوشيم تا در یک زمينه دوبار بازنده نشویم.

-6 انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چيز یاد می گيرد.

-7 هنر بازاریابی امروز، فروش یخچال به اسکيمو نيست بلکه اسکيمو را به عنوان یک مشتری خشنود همواره در کنار داشتن است.

-8 مشتریان زبان گویایی دارند اگر بی واسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشيم می توان از ایشان چيزهای زیادی یاد گرفت.

-9 حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای کار کمی بالا بزند.

-10 به جای شغل در پی مشتری باشيد. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد از بيکاری نجات یافته است.

 

-11 دنيا را دوگونه می توان تغيير داد، قلم (کاربست اندیشه) و با شمشير (کاربست زور).

-12 می توان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت, اما بدون عشق به مردم نمی توان آنها را مدیریت کرد.

-13 مدیریت یعنی هنر جلب پيروی داوطلبانهء دیگران.

-14 موفقيت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست می شود.

-15 برای پيروزی ابليس، کافی است آدمهای خوب دست روی دست بگذارند.

-16 هزینهء به دست آوردن یک مشتری تازه،حداقل پنج برابر هزینهء خشنود نگهداشتن مشتریان کنونی است.

-17 هر کس می تواند سررشتهء کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسير دلخواه ببرد.

-18 مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است .چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهيد نمی توانيد درون او را بشناسيد.

-19 توان یادگيری و به کار بستن با شتاب آموخته ها، بزرگترین امتياز رقابتی را در اختيار سازمان می گذارد.

20- اولين روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آنهایی که در اطرافش گرد آمده اند بنگریم.

 

 

               


منبع : گرداوری از گروه کسب و کار 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 6 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING