۴۵جمله مدیریتی از ۴۵ کتاب مدیریت (2)

کد خبر 7739 - 1392 05 | تاریخ: 1606 روز پیش-1392/05/03 | ساعت: 21:02

-21 اگر بتوانيد همه کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسيج کنيد  ,در هر رشته و در هر بازار و در برابر هر رقيبی ,در هر زمانی موفق خواهيد شد.

-22 بيشتر انسان ها ترجيح میدهند بميرند اما فکر نکنند خيلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجيح میدهند.

-23 مدیر عامل آگاه کسی است که به جای رویينتن شدن به همکاران خود اعتماد کند.

-24 تمایز یک محصول باید در راستای ذهنيت مصرفکننده صورت گيرد ,نه مخالف آن.

-25 در طوی تاریخ بيشتر کاميابی در دستیابی به منابع طبيعی مانند زمين ,طلا و نفت بوده است ,اما اکنون ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است.

-26 در بيشتر موارد ,کشورهای فقير از نظر داراییها ثروتمند اما از نظر سرمایه فقيرند ,دارایی را نمیتوان تبدیل به سرمایه کرد مگر آن که قانون حاکم باشد

-27 آنهایی که از جای خود می جنبند  ,گاهی میبازند و آنهایی که نمیجنبند ,هميشه میبازند.

-28 اگر همه چيز مهم باشد پس بدان که هيچ چيز مهم نيست.

-29 مدیران پيروزمند دنيای امروز رمز پيروزی سازمان خود را بهرهمندی از انسانها فرهيخته میدانند.

-30 حداکثر شادی و خشنودی انسان ها زمانی به دست میآید که در شغل همراستا با شخصيت هوشمندی خود  به کار گمارده شوند

-31 نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندی بی همتای او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید.

-32 مدیران برجسته نه تنها تفاوت کارکنان را می پذیرند ,بلکه بر این تفاوتها سرمایهگذاری میکنند .شاگرد تنبل ,احمق یا ضعيف وجود ندارد ,تنها چيزی که وجود دارد معلم خوب یا ضعيف است.

-34 زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به اميد فرارسيدن دوران بازنشستگی کار کنيم.

-35 نه پيروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور.

-36 به کارکنانتان بگویيد هيچگاه اجازه ندهند قربانی واقع شوند ;اما اگر چنين احساسی دارند بهتر است بروند جای دیگری کارکنند.

-37 صدای کردار ,از صدای گفتار بلندتر است.

-38 هرگاه در بازی شطرنج در حال باختن هستم ,به طور پيوسته از جای خود بلند شده و سعی میکنم صفحه را از پشت سر رقيبم نگاه کنم ,آن گاه به حرکت های احمقانه ای که انجام داده ام پی میبرم.

-39 دانستن کافی نيست ,باید اقدام کرد .خواستن کافی نيست ,باید کاری کرد.

-40 اگر میخواهيد دليل خوب کار نکردن کارکنانتان را بدانيد ,کنار آینه بروید و دزدانه بدان نگاه کنيد.

-41 جلسهای که خوب اداره نشود ,حاصلی جز اتلاف زمان ندارد.

-42 بهترین راه پيشبينی آینده ,ساختن آن است.

-43 یک مشتری خشنود ,رضایتش را به سه نفر میگوید ,اما یک مشتری ناخشنود ٢٠ نفر را باخبر میکند.

-44 کسی را سرزنش نکنيد ,به جای بحث دربارهء اینکه چه کسی باعث وقفه در پيشرفت است ,در مورد اینکه چه چيز مانع پيشرفت است بحث کنيد.

-45 زمانی دست از کار بکشيد که کار شما انجام شده باشد ,نه آنگاه که خسته شده اید


منبع : گرداوری از گروه کسب و کار 3نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 7 چند است؟

ADVERTISING