اندیشه های مدیریت (1)

کد خبر 7774 - 1392 05 | تاریخ: 1578 روز پیش-1392/05/06 | ساعت: 15:18

مدیریت خود

- فکر کنيد... باید راه بهتری وجود داشته باشد!

- اقدام کنيد.

- جرات داشته باشيد، کمی ریسک هم لازمه زندگی است.

- نگرش مثبت نتيجه بخش است.

- در تنظيم اولویت ها شهامت داشته باشيد.

... -

مدیریت خانواده

- وقتی زن شما به شما می گوید که سردرد دارد، احتمالا منظور این است که به او بی توجهی می کنيد، به او آسپيرین ندهيد. نسخه مورد نياز گل است.

- فقط والدین بچه ها نباشيد، دوست آنها هم باشيد! فقط زمانيکه آنها نياز دارند دستهایشان را بگيرید و مشوق آنها در جهت قرار گرفتن در راه صحيح زندگی باشيد!

- به فرزند خود در ساختن  خویشتن بينی مثبت کمک کنيد ، که یکی از مهمترین کارهایی است که می توانيد انجام دهيد.

- فرزند شما به شما نگاه می کند و تا زمانيکه صداقت و درستکاری در شما به صورت عادت نشود، هيچ شانسی برای تبدیل شدن به یک قهرمان در نزد او را ندارید.

- با فرزندانتان ارتباط دوطرفه داشته باشيد و بخاطر بسپارید که در ارتباط دوطرفه فقط کلمات نيستند بلکه سکوت هم می تواند معجزه بيافریند.

... -

مدیریت دوستان

- دوست یعنی چه؟ دوست عبارت است از شخصی که شما با او جرات می کنيد که خودتان باشيد.

- هيچگاه دوستی خود را با کسی که از شما بهتر نيست، گسترش ندهيد.

- جلوتر از من راه نروید، برای آنکه از شما پيروی نخواهم کرد. پشت سر من هم راه نروید برای آنکه شما را رهبری نخواهم  کرد. در کنار من راه بروید و فقط دوست من باشيد.

- دوست شما کسی است که همه چيز را درباره شما بداند و هنوز هم شما را دوست داشته باشد!

- وقتی شما ایده خوب یک شخص را نادیده می گيرید، کمی از آن شخص را کشته اید.

... -

 

مدیریت کارمندان

- هيچگاه کسی را که فقط برای پول کار می کند استخدام نکنيد.

- یک مدیر برای زیردستان خود شرایط را مهيا می کند تا آنها به نتایج مورد نظر دست یابند.

- یک مدیر بزرگی خود را در نوع رفتارش با جزءترین کارمندان نشان می دهد.

- اگر تصميم به گفتگو و مذاکره گرفتيم، آنوقت باید درهاي  مصالحه را نيز باز نگه داریم.

- مغز شما مانند یک قطعه زمين است، به آن توجه کنيد! کار زیاد مانند کشت کردن در آن است، مطالعه خوب همانند کود عمل می کند، نظم هم به مانند آفت کش است.

... -

مدیریت مشتریان

- اگر شما رضایت کارکنان خود را جلب کنيد، کارکنان شما هم رضایت مشتریان را جلب می کنند.

- نود درصد مشتریان شما منطقی هستند. فقط ده درصد آنها نيازمند رفتار با ظرافت شما هستند.

- مثل هر فرد دیگری، مشتری هم شاید نتواند براحتی تصميم بگيرد. یکبار که شما به او یاد بدهيد چگونه تصميم بگيرد و برایش چاره اندیشی کنيد، بدون آنکه او را تحت فشار بگذارید، به احتمال زیاد او به توصيه شما که مایه خوشحاليش خواهيد شد عمل می کند.

- بگذارید مشتری بيشتر صحبت کند، هر چه بيشتر شنونده باشيد، او تصور مثبت تری از شما خواهد داشت.

- یکی از راههای کسب محبوبيت در نزد مشتری، آن است که سخن خوبی را که یک مشتری درباره مشتری دیگر به شما می گوید به خاطر بسپارید و در آینده به او بگویيد.

... -

 


منبع : اندیشه های مدیریت نویسنده: پرومود باترا، ویجی باترا مترجم: سيد عباس مجتهدی انتشارات اشجع

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 15 + 4 چند است؟

ADVERTISING